Centrum Ortopedickej Protetiky

Ortopedická ambulancia - cenník

Cenník hradených služieb a výkonov platných pre ORTOPEDICKÚ AMBULANCIU

Ceny platia pre výkony na žiadosť pacienta alebo samoplatcu (pacient bez poistenia, pacient zo zahraničia, výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia a výkony nespĺňajúce kritéria neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Cenník hradených služieb a výkonov je platný od 15.01.2024.

ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIECENA
Komplexné ortopedickoprotetické vyšetrenie (cca 30min.)35 €
Komplexné ortopedické vyšetrenie (cca 30min.)30 €
Ortopedické vyšetrenie (cca 20min.)20 €
Kontrola pri prevzatí jednoduchých ortoped. pomôcok (ortoped. vložky, jednoduchá ortoped. obuv, ortézy bandážne)10 €
Kontrola pri prevzatí zložitých ortoped. pomôcok (nebandážne ortézy končatín a trupu, zložitá ortoped. obuv)20 €
Odborná konzultácia s pacientom resp. zákonným zástupcom ohľadom zdravotného stavu (cca. 30 min.)30 €
Prednostné vyšetrenie do 7 pracovných dní20 €
Kontrolné vyšetrenie10 €

 

Komplexné vyšetrenie pacienta zahŕňa

 • anamnézu,
 • klinické vyšetrenie,
 • popis RTG snímkov,
 • vyšetrenie podoskopom,
 • diagnostický záver,
 • liečebný plán,
 • vypísanie dokumentácie,
 • odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenia laboratórne, prístrojové, odborné,
 • vypísanie žiadaniek, vypísanie receptov alebo poukazov, vypísanie správy,
 • poučenie pacienta,
 • objednanie pacienta,
 • komunikácia so zdravotnou sestrou lekárom telefonicky, sms, emailom, notifikácia o zrušení termínu, zakladaná edukácia sestrou.
POMOCNÉ VYŠETRENIACENA
Plantografické vyšetrenie15 €  
USG vyšetrenie20 €
PODANIE INJEKCIE, OBSTREKYCENA
Podanie injekcie intramuskulárne5 €
Podanie injekcie intraartikulárne10 €
Obstrek + liečivo15 €
Punkcia kĺbov10 €
Obväz5 €
ADMINISTRATÍVNE ÚKONYCENA
Vystavenie lekárskeho nálezu, posudku alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie30
Vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škola v prírode, šport, internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom7 €
Vystavenie posudku o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20 €
Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu10 €
Príplatok za administratívny úkon s vyhotovením na počkanie20 €
Príplatok za administratívny úkon s vyhotovením do 48 hodín15 €
Vystavenie náhradného receptu, iných tlačív a potvrdení pri strate5 €
Vystavenie potvrdení do práce, o úľavách v školstve alebo v práci (napr. oslobodenie od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.)2 €

Cenník služieb a výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný pre CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY SPOL. S R.O. OD 1. 2. 2024                                                                                                                                

SLUŽBA/VÝKONCENA
Základný jednorazový poplatok pri prvom vyšetrení15 €
Základný jednorazový poplatok pri kontrolnom vyšetrení10 €
Prednostné vyšetrenie do 7 dní10 €
Odborná konzultácia na žiadosť pacienta alebo zákonného zástupcu – zdravý pohybový vývoj dieťaťa každých 10 min.10 €
Iné (napr. odborný preklad do AJ, ...)10 €

 

Základný poplatok zahŕňa „Balík služieb so súhlasom a na žiadosť pacienta“:

 • manažment klienta (pacientov kontaktujeme ohľadom objednania termínov, možná rezervácia termínu, sledovanie dostupnosti iných termínov, telefonické upozornenie na nedostavenie na vyšetrenie s ponukou náhradného termínu vyšetrenia, e-mail, sms, telefonické a online objednávanie klientov, oznámenie o neprítomnosti lekára objednaným klientom, možnosť zaslania dokumentov poštou, edukácia pacientov zdravotnou sestrou
 • upozornenie klientov na vyšetrenie prostredníctvom SMS, telefonicky alebo webovými aplikáciami
 • telefonické, e-mail a sms objednávanie vystavovania receptov/poukazov
 • preberanie receptov a poukazov bez čakania
 • vystavovanie tlačív a iných jednoduchých potvrdení na základe žiadostí, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • vystavovanie potvrdení pre potreby občiansko-právneho konania na základe žiadosti
 • vystavovanie lekárskych nálezov alebo výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie administratívne výkony a služby vykonávané buď pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, resp. na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskoršíchpredpisov).

Príklady ďalších úkonov, ktoré klient v ambulancii neuhrádza:

Vypísanie kúpeľného návrhu, objednanie na presne stanovený čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, popis RTG dokumentácie, podanie injekcií hradených z verejného zdravotného poistenia...

Poplatky na žiadosť pacienta za služby nad rámec zdravotného poistenia a za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov stanovené v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., č.577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Odborného usmernenia MZ SR č. 98/2005, ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť pacienta. Uvedené ceny sú stanovené v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

© 2024 Centrum ortopedickej protetiky spol. s r. o. Všetky práva vyhradené